Общи условия

Изисквания при поръчка и плащане

Поръчка

Възлагането на текстовите услуги се извършва по поръчка на клиента, като се конкретизират вида, обема и специфичните изисквания. След получаването на заявката, изпълнителят уточнява условията за изпълнението на услугите, цената и срока за извършването им, и потвърждава приемането на поръчката.

Плащане

Всяка поръчка се заплаща 60% авансово от предварително определената или ориентировъчна обща стойност. Останалите 40% се доплащат след предварително изпратен един текст за преглед и в срок до 5 работни дни след издаването на фактурата. Всички такси поема възложителят. Начин на плащане: банков превод. Алтернативни методи: EasyPay, ePay.bg, PayPal, Econt, Speedy.

Неустойки

При забавяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на сроковете за плащане, съгласно съставената фактура той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавяне в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) на ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на забавеното плащане.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчаната услуга към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстъпка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от размера на договореното възнаграждение за съответната услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на забавеното изпълнение.

Фактури

Издаване на фактура за извършената услуга
Срокове и обем


Стандартна поръчка:
до 3 /три/ работни дни
до 15 страници за 3 работни дни


Експресна поръчка:
за следващия ден /до края на работния ден/


Лични данни

Всяка лична информация, която изпращате чрез контактния формуляр на този сайт, се третира като поверителна и се използва само за предоставяне на съответните услуги и тяхната реализация или за комуникация с Вас за тях. По всяко време може да предявите искане до имейл info[@]lilito.net за изтриването на личните Ви данни. Формулярът е кодиран самостоятелно и не използва приставки на трети страни. Запазвам личната информация, която събирам от вас, когато имам непрекъснато законно основание да направя това (например да ви предоставя услуга, която сте поръчали или да се съобразят с приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания).